Badania do pozwolenia na broń

Aby uzyskać odpowiednie orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do posiadania oraz posługiwania się bronią palną, niezbędne jest wykonanie odpowiednich badań.

Badanie lekarskie obejmuje całościową ocenę stanu zdrowia, ale ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu. Lekarz, który przeprowadza takie badanie, kieruje ponadto kandydata na badania psychiatryczne oraz okulistyczne, a gdy uzna to za niezbędne – również na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze, np. poziom glukozy we krwi, EEG, EKG (dla osób powyżej 40 roku życia).

Jestem lekarzem uprawnionym do badań osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Wizyta u psychologa obejmuje zwykle rozwiązywanie testów oraz do rozmowę, która ma na celu określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis osobowości, z uwzględnieniem zachowania w trudnych sytuacjach oraz ocenę poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Badanie takie ma na celu wykluczyć istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego. Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeśli przeprowadzający badanie psycholog uzna to za konieczne.

Uprawniony lekarz, na podstawie wyników badań, wystawia orzeczenie lekarskie, a uprawniony psycholog wystawia orzeczenie psychologiczne. Te orzeczenia są ważne przez okres 2 miesięcy od daty ich wydania.

W przypadku posiadania już pozwolenia na broń, badania ponawia się co pięć lat.

Podstawą prawną do badań lekarskich oraz psychologicznych jest art. 15 ust. 7 Ustawy o broni oraz amunicji z 21 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 549). Na tej podstawie również ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia (zmienione 17 grudnia 2015 r.), regulujące kwalifikacje lekarzy i psychologów, a także zakres i metodykę badań wykonywanych do pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Badanie lekarskie

Badanie lekarskie osoby ubiegającej się lub posiadającej broń obejmuje:

 • ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • układu nerwowego
 • stanu psychicznego
 • narządu wzroku
 • narządu słuchu i równowagi
 • układu ruchu
 • badania specjalistyczne i pomocnicze:

– badanie przez lekarza psychiatrę
– konsultacje innych specjalistów, a także badania specjalistyczne, które lekarz uzna za niezbędne w wyniku przeprowadzonej oceny badania

Badanie psychologiczne obejmuje:

 • ocenę rozwoju intelektualnego
 • opis cech osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach
 • określenie poziomu dojrzałości społecznej.

Koszty związane z wydaniem orzeczeń lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się i posiadających broń ponosi osoba poddana badania.

Tryb odwoławczy przysługuje:

 • osobie badanej
 • Komendantowi Wojewódzkiemu Policji

Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza/psychologa, który wydał orzeczenie, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w WOMP, do Instytutów Badawczych w dziedzinie medycyny pracy.

pozwolenie na broń

INFORMACJA DLA PACJENTA:

 1. Wymagane dokumenty:
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

aktualne orzeczenie ZUS lub orzeczenie komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób pobierających świadczenia rentowe lub posiadających stopień niepełnosprawności

 

 1. Inne wymagania

okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania

Pozwolenia na broń NIE WYDAJE SIĘ osobom:

 • nie mającym ukończonych 21 lat
 • z zaburzeniami psychicznymi
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych
 • nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium RP
 • co, do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, stowarzyszenia obronnego lub Polskiego Związku Łowieckiego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń do celów sportowych i łowieckich.

Zakres badań obejmuje:

 • EKG
 • poziom glukozy we krwi – badanie powinno być wykonane na czczo.
 • konsultacja lekarza okulisty – podczas badań ocenie poddaje się ostrość widzenia, rozpoznawanie barw, widzenie obuoczne, widzenie zmierzchowe, a także pełne pole widzenia.  Pacjenci ubiegający się o pozwolenie na broń obawiają się wizyty u okulisty ze względu na wady wzroku.  Zgodnie z Rozporządzeniem, korekcja wzroku jest dopuszczalna, zarówno okularowa jak i soczewkowa. Warunkiem jest dobra tolerancja i adaptacja do korekcji.
 • konsultacja lekarza psychiatry – podczas wizyty lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad i orzeka o braku lub istnieniu przeciwwskazań do posługiwania się bronią.
 • konsultacja psychologa – podczas badań pacjent wypełnia kompletny zestaw wymaganych testów, które następnie są przez psychologa opracowane i szczegółowo omówione z pacjentem podczas późniejszego wywiadu. Psycholog po wizycie wręcza pacjentowi orzeczenie psychologiczne o braku bądź istnieniu przeciwwskazań do posługiwania się bronią.
 • KONSULTACJA UPRAWNIONEGO LEKARZA – na wizytę należy mieć wykonane: badanie psychiatryczne oraz badanie pełnego (neurologicznego) pola widzenia    –  zawiera badanie  podmiotowe i przedmiotowe oraz analizę wyników badań wykonanych przez   specjalistów, na których podstawie wydaje się  pacjentowi orzeczenie lekarskie o braku lub istnieniu przeciwwskazań do posługiwania się bronią.

Pacjentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji specjalisty. Wówczas pacjent kierowany jest na badania z trybu odwoławczego. Wynik takiego badania jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

 

Cena badań: 400 – 600 zł

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 284 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz.U. 2019 poz. 1562).

Zapraszam do kontaktu

Tel.: 604 900 610 email: lusinska@wp.pl