Badania kierowców

i kandydatów na kierowców

Wykonuję wyłącznie badania kierowców:

- kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T, przed kursem prawa jazdy oraz pierwszorazowo C1, C, C+E, D1, D, D+E (tzw. amatorskie) przed kursem prawa jazdy
- przedłużających ważność terminowego prawa jazdy

Nie wykonuję:

1) badań na kategorie prawa jazdy C1, C, C+E, D1, D, D+E dla kierowców zawodowych
2) badań psychotechnicznych (psychologicznych)
3) badań instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, kierowców taxi, pojazdów uprzywilejowanych
4) pierwszych badań po zatrzymaniu prawa jazdy w związku z kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu,
5) osób skierowanych na badania przez policję po wypadku drogowymbadań po zatrzymaniu prawa jazdy w
* badania pkt 4 i 5 wykonuje jedynie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Przygotowanie do badania:

Na 3 godziny przed badaniem nie należy przyjmowac pokarmów i płynów. Należy być wyspanym i nie wolno znajdować się pod wpływem środków odurzających. Osoby niepełnoletnie starające się o prawo jazdy kat. B mogą wykonać badania na prawo jazdy w wieku 17 lat i 9 miesięcy - podczas badania rodzic lub opiekun prawny nie jest wymagany. Młodsze osoby zgłaszają się na badanie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Co ze sobą zabrać?

- dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu)
- 200 złotych w gotówce (nieopodal znajduje się bankomat, lekarz nie ma terminala płatniczego)
- okulary lub soczewki w przypadku wady wzroku (badanie odbędzie się w szkłach korekcyjnych)
- aparat słuchowy w przypadku osób z wadami słuchu
- stare prawo jazdy, przy przedłużaniu terminu ważności.W przypadku braku tego dokumentu, ustalić rok
w którym było wydane po raz pierwszy
- dokumentację medyczną o ile jest w posiadaniu np.: wyniki badań laboratoryjnych, posiadane opinie specjalistyczne, badań EKG, EEG, RTG itp.
- w przypadku osób przewlekle chorujących, wydane przez lekarza prowadzącego aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
- inną ważną dokumentację medyczną (jeśli badany przebywał w szpitalu, doznał poważnego urazu) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
- w przypadku osób leczących się na cukrzycę lub padaczkę konieczne będzie przedłożenie:
*kartę konsultacji diabetologicznej (dla osób z cukrzycą – wzór do pobrania poniżej), wystawionej przez prowadzącego lekarza diabetologa lub lekarza rodzinnego
*kartę konsultacji neurologicznej (dla osób z epilepsją – wzór do pobrania poniżej), wystawionej przez prowadzącego lekarza neurologa
- w przypadku badań na kategorie C1, C, C+E, D1, D, D+E wymagana jest konsultacja okulistyczna i psychologiczna

Przebieg badania na prawo jazdy

W pierwszej kolejności trzeba będzie wypełnić:oświadczenie dotyczącego stanu zdrowia (wzór do pobrania poniżej).

W czasie badania lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia:
- narządu wzroku;
- narządu słuchu i równowagi;
- układu ruchu;
- układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego;
- układu nerwowego, w tym padaczki;
- obturacyjnego bezdechu podczas snu;
- czynności nerek;
- cukrzycy;
- stanu psychicznego;
- objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;
- objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie;
- stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami;
- innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

W przypadku stwierdzenia poważnej wady wzroku lub innej choroby o potencjalnie ciężkim przebiegu, lekarz może skierować badanego na wizytę specjalistyczną – w takim przypadku badanie zostanie dokończone dopiero, kiedy badany dostarczy dodatkową dokumentację medyczną. Opłata za badanie pobrana będzie podczas ostatniej wizyty.
Po zakończeniu badania lekarz wydaje orzeczenie (z tym orzeczeniem należy zgłosić się się do Wydziału Komunikacji).
Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu - decyduje o tym lekarz w orzeczeniu lekarskim (np. osoba jest uprawniona do prowadzenia pojazdu, ale tylko w okularach).
Rodzaje ograniczeń mogą wynikać z ogólnego stanu zdrowia, a w szczególności stanu układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawność narządu ruchu, narządu wzroku i stanu psychicznego.
Jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie, prawo jazdy osobie tej nie może być wydane.

Dokumenty do pobrania:

Karta konsultacyjna diabetologiczna
Karta konsultacji neurologicznej
Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców