Medycyna

sportowa

Na badania sportowo-lekarskie zapraszam dzieci i młodzież do 21 roku życia, uprawiających amatorsko różne dyscypliny sportowe oraz zawodników

pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

Celem badań jest ustalenie czy zawodnik może uprawiać daną dyscyplinę sportu i w jakim stopniu oraz ocena ryzyka rozwoju niekorzystnych następstw zdrowotnych wskutek uprawiania danej dyscypliny sportu. Zgodnie z przepisami orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu może zostać wydane na okres maksymalnie 6 miesięcy.

Zawodnicy, którzy nie ukończyli 16-go roku życia zgłaszają się na pierwsze badanie z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym. Natomiast zawodnicy od 16 do 18 lat muszą przenieść kartę/ankietę do badania podpisaną przez rodziców.

Na każde badanie (wstępne, okresowe, kontrolne) należy się zgłosić z prawidłowo wypełnioną i podpisaną „ankietą dla sportowca”(link znajduje się na dole strony).

W celu dokładnej oceny stanu zdrowia podczas badania z zakresu medycyny sportowej konieczne jest poznanie całej „przeszłości medycznej” badanego zawodnika i dlatego prosimy o przyniesienie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej: Książeczka Zdrowia Dziecka (karta szczepień) Karty informacyjne ze szpitala (jeżeli były pobyty szpitalne).

Badania specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:

- pomiary antropometryczne;
- badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;
- badanie ogólne moczu z oceną osadu;
- badanie odczynu opadania krwinek czerwonych;
- badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;
- oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
- ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu zdrowia jamy ustnej;
- badanie ortopedyczne;
- konsultację laryngologiczną;
- konsultację okulistyczną;
- badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena;
- badanie elektroencefalograficzne;
- konsultację neurologiczną; badanie elektroencefalograficzne - u osób, które chcą uprawiać sporty
walki (co 2 lata);
- badanie spirometryczne – u osób, które chcą uprawiać płetwonurkowanie (co 2 lata);
- badanie serologiczne w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV. - u osób, które chcą uprawiać zapasy, judo, taekwondo i boks (co roku)

Badania wstępne (kwalifikacja do uprawiania sportu)

Należy zgłosić się z badaniami laboratoryjnymi (morfologia, OB, badanie ogólne moczu, glukoza), ekg oraz konsultacją stomatologiczną, laryngologiczną
i okulistyczną.

Podczas wizyty wykonywane są pomiary antropometryczne ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu zdrowia jamy ustnej, badanie ortopedyczne, badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena oraz inne w zależności od stanu zdrowia zawodnika i wybranej dyscypliny sportu.

Badania okresowe (dopuszczenie do dalszego udziału w treningach i zawodach sportowych wydawane co 6 miesięcy)

Badanie okresowe przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia.

- co 6 miesięcy – konsultacja lekarza medycyny sportowej (pomiary antropometryczne oraz badanie ortopedyczne i badanie ogólnolekarskie)
- co 12 miesięcy – konsultacja lekarza medycyny sportowej obejmująca pomiary antropometryczne ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu zdrowia jamy ustnej, badanie ortopedyczne. Należy zgłosić się z badaniami laboratoryjnymi (morfologia, OB, badanie ogólne moczu, glukoza) oraz ekg
- co 2 lata - zakres badań jak przy kwalifikacji wstępnej.

Badania kontrolne

Obejmują ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne, uwarunkowane stanem zdrowia, wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

Dokumenty do pobrania

Ankieta dla sportowca

Badania z zakresu medycyny sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych realizuję zgodnie
z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń